tellll

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w Poznaniu

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w Poznaniu

Oferujemy Państwu wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. w Poznaniu

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w mieście pomiay Poznań.

Zgodnie z wymaganiami ustawy kontrole powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. pom enea energa pom pom 
Dodatkowo zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez COBOR „Elektromontaż” w 1999 r. określonymi w dokumencie „Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych” w pomieszczeniach narażonych na niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania zalecamy wykonywać pomiary instalacji w okresach wskazanych w tabeli poniżej. Poznań

http://www.energiadlapoznania.pl/o-firmie/veolia-energia-poznan-zec-sa http://www.elron.pl/


Tab. Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych. w Poznaniu.

tabela

Kontakt Poznań

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.poznan.uw.gov.pl/
http://www.pinb.poznan.pl/
http://www.poznan.pl/